Stay close…

STAY CLOSE TO ANYTHING THAT MAKES YOU GLAD YOU'RE ALIVE ~HAFIZ {photo: totalbalance.com}

Тишина

Надвор од границите, внатрешните и надворешните, живост и присутност, тишина. Отворено и затворено, со копнеж за бескрајот, близина во далечината, знаење во незнаењето. Густа и исполнувачка, проѕирна и олеснувачка. Тишина... {poem by Karolina Jakimovska}