Добри намери

Во Вашето срце нека бидат вгнездени добри намери! Вашите мисли нека бидат сојузници со добрите намери! Со Вашите зборови нека бидат искажани добри намери! Со Вашите дела нека бидат претставени добри намери! Бидете добронамерни луѓе!