Енергија тече…

 ...во  правецот кон кој е насочено нашето внимание...  

Јога Перспективи ;)